Platán Autóház Nyíregyháza Adatvédelem

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 1. BEVEZETÉS ..................................................................................................................................................................... 2

 2. ADATKEZELŐ ADATAI ....................................................................................................................................................3

 3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK .................................4

 4. AZ ÖN JOGAI..................................................................................................................................................................7

 5. ADATBIZTONSÁG ......................................................................................................................................................... 10

 6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI .............................................................................................................................. 11

 7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE ................................................................................................................................ 12

 8. ADATVÉDELMI INCIDENS ............................................................................................................................................. 16

 9. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZATATÁS.................................................................................................................................17

 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.............................................................................................................................................18

  MELLÉKLETEK............................................................................................................................................................... 19

  AZ ADATOK CÍMZETTJEI.....................................................................................................................................................19 PARTNER BANKOK...........................................................................................................................................................21 PARTNER BIZTOSÍTÓK ......................................................................................................................................................22 TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGEK ......................................................................................................................23

|1|

1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Platán Autóház Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő az egyes érintetti csoportok és adatkezelési tevékenységek vonatkozásban külön adatvédelmi tájékoztatókat tesz közzé. Az egyes tájékoztatókban használt fogalmak, alapelvek és általános információkat részletesen jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Kérjük, amennyiben bármely adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő munkatársaival bármely elérhetőségén.

|2|

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Székhely: Weblap: Kapcsolattartás: Telefon:

E-mail:
Adatvédelmi szakértő:

Platán Autóház Kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. www.platanautohaz.hu
Éliás Ferenc adatvédelmi referens +36 42 501 700 [email protected] Molnár Judit / Dr. Dékány Dóra

|3|

3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

a. Fogalmak

A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

1. Érintett: minden olyan természetes személy, aki valamely személyes adata alapján közvetlenül, vagy közvetve azonosíthatóvá válik, és akivel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez. Érintettnek minősül pl.: munkavállaló, ügyfél, hírlevélre feliratkozó érdeklődő
2. személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely adat vagy információ, mely az Érintettel kapcsolatba hozható, vagy az Érintettet azonosíthatóvá teszi (pl.: név, telefonszám, online azonosító, helymeghatározó adat, arckép, hang, stb....) [Rendelet 4. cikk 1.] A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel – az Adatkezelő által birtokolt információk és technikai feltételek segítségével – helyreállítható

3. adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
4. adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere

5. adatkezelés: bármely, személyes adatokon Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által végzett tevékenység. Az adatkezelés történhet automatizált vagy nem automatizált módon (pl.: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés, stb....) [Rendelet 4. cikk. 2.]
6. Adatkezelő: a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott jogi személy, mely az adatok kezelésének célját, módját, eszközeit meghatározza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, szerv, mely az Adatkezelő nevében és felhatalmazása alapján adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései Adatfeldolgozóra is vonatkoznak
8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, mely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval, a közös adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozó és Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló, adatok kezelésére felhatalmazott személlyel. [Rendelet 4. cikk 10.]

9. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak [Rendelet 4. cikk. 9.]

10. különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok [Rendelet 9. cikk (1) bek]

11. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez [Rendelet 4. cikk]
12. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [Rendelet 4. cikk]

13. érdekmérlegelési teszt: a jogos érdek, mint adatkezelési jogalap meglétét alátámasztó, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Adatkezelő és az érintett jogos érdekeinek összehasonlításán alapuló teszt, melynek eredménye meghatározza, hogy az Adatkezelő jogos érdeke alkalmazható-e az adatkezelés jogalapjaként

|4|

14. profilalkotás: a személyes adatok olyan automatizált kezelése, melynek során az Érintett személyes adatait valamilyen személyes jellemző értékelésére használják (pl.: vásárlói profil meghatározása, stb....) [Rendelet 4. cikk. 4.]
15. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok rendszerezett állománya, mely különböző szempontok alapján hozzáférhetők. [Rendelet 4.cikk 6.]

16. CRM rendszer: Adatkezelő által alkalmazott ügyviteli szoftver, mely az adatkezelési tevékenységek során az adatok tárolását, rendszerezését végzi
17. Partner: az a természetes vagy jogi személy, mely az Adatkezelővel való szerződéses jogviszony alapján saját nevében, de az Adatkezelőtől kapott adatokat kezel. Adatkezelő kizárólag a Rendelet hatálya alá tartozó Partnerrel áll szerződésben

18. Importőr: Adatkezelő olyan szerződéses partnere, amely nagykereskedői, illetőleg importőri feladatokat lát el márkakereskedői vagy franchise szerződés alapján. Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységek során adattovábbítást végez Importőr felé, illetőleg egyes adatkezelési tevékenységek során Importőr adatkezelői vagy adatfeldolgozói tevékenységet végez.

 1. felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 2. weboldalak: Adatkezelő által létrehozott és/vagy üzemeltetett, interneten elérhető honlapok, melynek

tartalmáért Adatkezelő felel.
21. közösségi oldal: azon weboldalak, melyek természetes és jogi személyek közötti interaktív kapcsolattartásra jöttek létre, és melyek alkalmasak az Érintettekkel való információközlésre, személyes adatok gyűjtésére, profilalkotásra, stb. A közösségi oldalakra saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, mely az általuk végzett adatkezelési tevékenységek tekintetében nyújt tájékoztatást. Adatkezelő által használt közösségi oldalak: www.facebook.hu, www.instagram.hu,

b. Alapelvek

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:

22. jogszerűség: a személyes adatok kezelése során az Adatkezelőnek, az Adatfeldolgozónak, illetve közvetlen irányításuk alatt álló, adatkezelésre felhatalmazott személyeknek meg kell felelniük a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak.
23. tisztességes eljárás: az adatkezelés során Adatkezelőnek a jogszabályokat és alapelveket tiszteletben tartva, korrekt módon kell eljárnia.

24. átláthatóság: a személyes adatok kezelését az Érintettek számára átlátható, megismerhető módon kell elvégezni.
25. célhoz kötöttség: a személyes adatok bármilyen kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen tájékoztató meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés b)]

26. adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés c)]
27. arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés f)]

28. pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés d)]
29. elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen tájékoztatóban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk. (2) bekezdés]

30. privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani.

|5|

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

c. Jogszabályok

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatkezelési folyamatok – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján kerültek kialakításra:

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)

 • -  Magyarország Alaptörvénye

 • -  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • -  2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (Infotv.)

 • -  2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)

 • -  2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • -  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 • -  2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • -  1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • -  2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)

 • -  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

 • -  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.)

 • -  2011. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szakképzési tv.)

 • -  12/2020. Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkt. Vhr.)

 • -  2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról (Felsőokt. tv.)

 • -  230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az egészségügyi adatok körében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről (Alkalmassági r.)

 • -  2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

  (Tbj.)

 • -  2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 • -  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)

 • -  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Munkavédelmi tv.)

 • -  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 • -  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)

 • -  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

|6|

4. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

Hozzájárulás Szerződés
teljesítése kötelezettség

Jogi Jogos érdek

tájékoztatást kérése   kijavítás kérése   korlátozás   törlés  tiltakozás

adathordozhatóság 

hozzájárulás
visszavonása
panasztételi jog  jogorvoslati jog 

 •   

 •   

 •   

   

   

 •   

 •   

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

- A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.

|7|

o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.

o Az adatkezelés jogellenesen történt.

o Jogszabály írja elő az adatok törlését. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

- Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

- A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

- Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság o posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
o Telefon: +36 (1) 391-1400
o Fax: +36 (1) 391-1410
o E-mail: [email protected]
o URL http://naih.hu

|8|

- Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

- Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén
A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

- A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában
A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 8. cikke tartalmaz.

|9|

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

 • -  technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében

 • -  biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését

 • -  biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését

 • -  megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést

 • -  megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében

 • -  elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából

 • -  biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét

 • -  biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét

 • -  biztosítja az elektronikusan tárolt adatok jelszavas védelmét

 • -  gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről

 • -  biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

  Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év

  A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és eseteges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

  Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.

|10|

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az adattovábbítás címzettjei:

 • az Adatkezelő sales, szerviz (munkafelvétel), pénzügyi, adózási, számlázási, kontrolling, könyvvizsgálati feladatait ellátó munkavállalói, recepcióvezetők, az Adatkezelő ügyvezetője, a központi iroda adminisztratív feladatait ellátó munkatársai, az Adatkezelő adatfeldolgozói;

 • bíróság, rendőrség, egyéb közhatalmat gyakorló szervek, állami hatóságok hivatalos eljárásuk keretében jogszabályi felhatalmazás alapján megkereshetik az Adatkezelőt személyes adatok továbbítása érdekekében;

 • Importőr

 • Nemzeti Adó-és Vámhivatal (http://nav.gov.hu/);

 • jogi képviseletet ellátó ügyvéd;

 • IT szolgáltató;

  Adatkezelő adattovábbítást végez más Adatkezelők felé. A konkrét adattovábbításról az egyes tájékoztatók tartalmaznak részletes információt.

  Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek tájékoztatására és – szükség esetén – hozzájárulásuk dokumentálására.

  Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek (önálló adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére.

  Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

  Az adatok címzettjeit jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

  Adatkezelő kiemelt Partnere a Csősz Kft – 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. –, melynek az együttműködési megállapodás szerint továbbít adatokat az együttműködés keretei között. Az konkrét adatkezelési műveletek tekintetében Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Érintetteket.

  További adatfeldolgozói tevékenységek: a Társaság kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet is végez. Az adatkezelés elveit és szabályait az adatkezelő határozza meg. Eseti jelleggel Társaság más partner vonatkozásában is eljárhat adatfeldolgozóként. Az adatfeldolgozói tevékenységeket jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

|11|

7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Ügyfeleinkkel, kollégáinkkal, partnereinkkel való kapcsolatunk során folyamatosan végzünk adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

a. Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja a Rendeletben taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll:

 • -  az Érintett – előzetes tájékoztatás alapján – hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)]

 • -  az adatkezelés egy olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)]

 • -  az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)]

 • -  az adatkezelés az Érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pont)]

 • -  az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont)]

 • -  az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme vagy érvényesítése érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)]

b. Az érintett tájékoztatására vonatkozó szabályok

Az Adatkezelő akkor jár el jogszerűen, ha az adatkezelés részleteiről tájékoztatást ad az Ön számára. A tájékoztatás kötelező elemeit a Rendelet 13-14. cikke határozza meg. Erre tekintettel Adatkezelő a konkrét adatkezelési tevékenységek vonatkozásában a következő tartalommal ad tájékoztatást az Ön részére:

 • -  az Adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 • -  a személyes adatok tervezett kezelésének célja;

 • -  az adatkezelés jogalapja;

 • -  a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 • -  a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 • -  adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
- a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • -  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • -  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

|12|

- Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról

A tájékoztatási kötelezettség alól Adatkezelő mentesül, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

Adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló érintettek esetén a tájékoztatási kötelezettség kiterjed továbbá az érintett adatainak munkaviszonnyal kapcsolatos kezelésére a következők szerint: a személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell; a munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről; a munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. [Mt. 9. § (2) bek, 10. § (2) bek, 11.§]

Adatkezelő a jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztató és a konkrét adatkezelési tevékenységre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató együttes tartalmával tesz eleget a Rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének.

c. Az egyes jogalapokra vonatkozó különleges szabályok

1.1.1 Hozzájárulás

Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel bizonyos adatokat. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelő hozzájárulás előtt – részben jelen tájékoztató vonatkozó részének megismertetésével – Érintettet tájékoztatja

 • -  a hozzájárulás tartalmáról,

 • -  arról, hogy pontosan mely adatainak, és

 • -  milyen módon való kezeléséhez járul hozzá,

 • -  az Érintett jogairól, és

 • -  a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról; valamint

 • -  közvetlen üzletszerzés érdekében adott hozzájárulás esetén a tiltakozáshoz való jogról.

  Érintettnek a hozzájárulást ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét és jogszerűségét igazolni.

  A hozzájárulást az Érintett megadhatja – többek között – a weblapon megjelenő jelölőnégyzet bejelölésével, olyan nyilatkozattal vagy cselekedettel, mely egyértelműen jelzi az Érintett hozzájárulását, illetve hozzájárulási nyilatkozat aláírásával.

  Amennyiben Érintett azonos alkalommal több ügyre vonatkozóan ad hozzájárulást, úgy az adatkezelési hozzájárulásnak elkülönültnek, jól körül írhatónak kell lennie.

  Az önkéntes hozzájárulás nem tekinthető megadottnak hallgatólagosan, vagy ráutaló magatartással. Ezzel összhangban Adatkezelő tájékoztatja a weblapjára érkezőket az Adatkezelő tevékenységéről, illetve jelen tájékoztató tartalmáról. Érintett az adatkezelési eljárás elfogadásával járul hozzá, hogy Adatkezelő weblapja bizonyos adatait kezelje.

Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele nem jelent automatikus hozzájárulást az adatkezeléshez.

|13|

Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják.

Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. Adatkezelő ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja Érintettet az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról. A tájékoztatás elsősorban a weboldalon elhelyezett adatvédelmi tájékoztató formájában valósul meg.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak hozzájárulással való kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Adatkezelő lehetősége szerint ellenőrzi, hogy az engedély megadása valóban a szülői felügyeleti jog gyakorlójától származik. [Rendelet 8. cikk]

1.1.2 Szerződés teljesítése

Adatkezelő termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, illetőleg igénybevétele során szerződéses jogviszonyba kerül vásárlóival, partnereivel. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat – céljuk pontos meghatározásával – Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

A szerződés előkészítéséhez Adatkezelő szükségszerűen kezel adatokat. A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, amennyiben a szerződés Érintett és Adatkezelő között nem jön létre.

A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt adatokat Adatkezelő az adattakarékosság alapján kizárólag a szükséges időtartamban kezeli.

1.1.3 Jogi kötelezettség

Adatkezelő jogszabály alapján köteles adatok kezelésére, mely esetben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatkezelés jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel. Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóiban tájékoztatja Érintetteket az általa jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatok köréről, és az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályról. Adatkezelő az adatkezelési nyilvántartásban adatkategóriák szerint, illetve a konkrét adatkezelési műveleteknél is feltünteti, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok kezelését mely jogszabály írja elő.

1.1.4 Létfontosságú érdek védelme

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. [Rendelet 6. cikk (1) bek d) pont]. Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, ha az érintett vagy más természetes személy közérdekű érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekére hivatkozni egyéb jogalap hiányában lehetséges. Fontos közérdekből és létfontosságú érdekből történhet adatkezelés például humanitárius okból, járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében.

|14|

1.1.5 Jogos érdek

Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az Érintett olyan érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet alkalmaz minden olyan esetkörre, melyben a személyes adatok kezelése jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Az érdekmérlegelési tesztek részletesen dokumentálják Adatkezelő fennálló jogos érdekét, illetve az Érintett azon jogát, melyek az adatkezelés során korlátozásra kerülnek, valamint azt, hogy a korlátozás megfelel-e az arányosság követelményének. Adatkezelő – az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit figyelembe véve – készíti el ezen dokumentációt.

|15|

8. ADATVÉDELMI INCIDENS

Kérjük, amennyiben adatvédelmi incidenst, vagy annak veszélyét észleli bármely adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban, haladéktalanul értesítse az adatvédelmi referenst a 2. pontban foglalt elérhetőségein.

Adatkezelőnél a kijelölt adatvédelmi referens Éliás Ferenc , aki eljár az adatvédelmi incidens kezelése során. Adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő a következő lépéseket teszi meg:

 1. Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, következményeket enyhítő intézkedések)

 2. Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen adatvédelmi kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan

 3. Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira

 4. Ha az incidens vélhetőn magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára, úgy az Érintetteket Adatkezelő haladéktalanul értesítése

 5. A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele

 6. Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából intézkedések megtétele

Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelési incidensekről, mely a tartalmazza az eset összes lényeges körülményét.

|16|

9. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZATATÁS

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

o Cégnév:
o Székhely:
o Weblap:
o Kapcsolattartás: o Telefon:

o E-mail:

Platán Autóház Kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.. www.platanautohaz.hu
Éliás Ferenc adatvédelmi referens +36 42 501 700 [email protected]

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

o Név:
o Cím:
o Telefon:

NyíregyháziTörvényszék
4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. +3642523800

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

o Név:
o Cím:
o Postacím: o Telefon: o Fax:
o E-mail:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410

[email protected]

2

|17|

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Platán Autóház Kft. a jelen tájékoztatóban foglalt eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és szerződéses partnerei részére. Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen.

Nyíregyháza, 2022. május 20.

Csősz Ferenc ügyvezető

Verziószám: 2.0.

|18|

1.

Adattovábbítás

Név

11 MELLÉKLETEK

11.1 Az adatok címzettjei Elérhetőség

Kezelt adatok köre

elektronikusan tárolt adatokhoz való hozzáférés karbantartás folyamán adatkezelési hozzájárulást adó ügyfél neve és e-mail címe véletlenszerűen kiválasztott ügyfél neve, e-mail címe és telefonszáma

képmás, kamerás megfigyelőrendszeren keletkező adatok

elektronikus adatok tárolása

Importőri adatkezelés

Porsche Hungária Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

Seat, Skoda, VW, Audi, VW Haszongépjármű, Weltauto járművek értékesítésével, szervizszolgáltatásával kapcsolatos ügyféladatok

 1. Informatikai szolgáltatás, CRM

  rendszer*

 2. Hírlevél szolgáltatás*

 3. Ügyfélelégedettség mérés*

 4. Vagyonvédelmi tevékenység*

6.

 1. Tárhely szolgáltatás*

 2. Rendszergazdai

  szolgáltatás*

 3. Számítógépek

  karbantartása*

 4. Biztosítási alkusz

 5. GPS nyomkövetést biztosító szolgáltató*

 6. Jogi szolgáltatás

13.

 1. Javítási költségkalkuláció*

 2. Értékbecslés (Eurotax) *

 3. Munkavédelem, tűzvédelem*

Porsche Hungária Kft. *

Porsche Hungária Kft. *
Porsche Hungária Kft. *

Varius Global Zrt.

It-Mind informatikai Kft
Tóth József EV

PARAGON-ALKUSZ Biztosításközvetítő Zrt.
iData Kft.

Dr. Gaál Zsolt

Audatex- Magyarország Kft.

Autovista Magyarország Kft.

HZR Biztonságtechnikai Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

1139 Budapest, Fáy u. 27.
1139 Budapest, Fáy u. 27.

1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1.

4400 Nyíregyháza Szalag u 4/9
Nyíregyháza-Oros, Aranyhomok utca 31/C. 1163 Budapest, Hősök fasora 50.

1103 Budapest Gergely utca 112/C.
4024 Debrecen Piac utca 22. II/6.

1134 Budapest, Váci út 49. V. em.

1141 Budapest, Szugló utca 130.

4531 Nyírpazony Margaréta u.16.

konkrét ügyben átadott iratok (pl. felszólítás, munkaügy)

értékbecslés tárgyát képező gépjárművek adatai (rendszám, alvázszám)
értékbecslés tárgyát képező gépjárművek adatai (rendszám, alvázszám)

munkavállaló neve, oktatáson való részvétel

Autómentő szolgáltatás*

Tóth Csaba Sándor Egyéni Vállalkozó

4531 Nyírpazony Vasvári Pál utca 70.

név, telefonszám, pontos helyszín, hibajelenség, érintettek száma, igényelt szolgáltatás,

Könyvvizsgálói tevékenység

Marssó József egyéni vállalkozó

4461 Nyírtelek, Kölcsey utca 1.

főkönyv, mérleg, egyenlegközlők, főkönyvi kartonok és kivonat, banki kivonatok, banki igazolás

|19|

Üzemorvos*

PETLYÁNSZKI EÜ. BT. Dr. Adorján Zsuzsanna üzemorvos szakorvos

4400 Nyíregyháza, Új u. 14.

munkavállaló neve, munkaköre

17.

 1. Emelőgépek karbantartása

 2. Emelőgépek időszakos

  felülvizsgálata*

 3. Technikai support*

 4. Pályázatírás*

22.

23.

*Adatfeldolgozó

EREDŐ Garázsipari Munkabiztonsági Kft.
Dr. Fazekas Lajos

Postelektronik Kkt.

Euroraptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft.

4225 Debrecen-Józsa, Rózsavölgy u. 8.

4029 Debrecen Pacsirta u. 68 II/9

4400 Nyíregyháza, Toldi u. 5.
1143 Budapest, Stefánia út 71

Pályázatírás*

MAPI Konzult Humán- és Szervezetfejlesztési Kft.

1037 Budapest, Körtvélyes utca 15. tetőtér 4.

 

 

Pályázatírás*

MIND Pályázat és Projekt Menedzsment Iroda Kft.

1149 Budapest, Mexikói út 18.

 

|20|

11.2 Partner Bankok

Társaság adatfeldolgozóként jár el egyes adatfeldolgozók vonatkozásában. A Partner Bankok számára Társaság hitel- és lízingközvetítő tevékenységet végez. Ezen adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaság Érintettet rendelkezésére bocsájtja a Partner adatkezelési tájékoztatóját, mely weboldalukon is elérhető.

Bank neve
ALD Automotive Magyarország

Kft.
Budapest Bank Zrt.
CIB Bank Zrt
CIB Lízing Zrt
COFIDIS Magyarországi Fióktelepe K&H Bank Zrt
Merkantil Bank Zrt
Merkantil Bérlet Kft MKB-Euroleasing Autolizing Zrt OTP Bank Nyrt
Porsche Finance Zrt.
Porsche Lízing és szolgáltató Kft. UniCredit Bank Zrt

Címe

1133 Budapest, Váci út 76.

1138 Budapest, Váci u. 193.
1027 Budapest, Medve utca 4-14. 1027 Budapest, Medve utca 4-14. 1133 Budapest, Váci út 96-98.
1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9. 1051 Budapest József Attila u 8.
2161 Csomád Táncsics Mihály u.9. 1134 Budapest Lőportár u. 24.
1051 Budapest Nádor u 16.
1139 Budapest Fáy u.27.
1139 Budapest Fáy u.27.
1054 Budapest Szabadság tér 5-6

Elérhetőség

www.aldautomotive.hu

www.budapestbank.hu www.cib.hu www.cib.hu/lizing_csoport/index www.cofidis.hu

www.kh.hu www.merkantil.hu www.merkantil.hu www.euroleasing.hu www.otpbank.hu www.porschefinance.hu www.porschefinance.hu www.unicreditbank.hu

|21|

11.3 Partner Biztosítók

Társaság adatfeldolgozóként jár el egyes adatfeldolgozók vonatkozásában. A Partner Biztosítók számára Társaság biztosítás-közvetítői tevékenységet végez. Ezen adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaság Érintettet rendelkezésére bocsájtja a Partner adatkezelési tájékoztatóját, mely weboldalukon is elérhető.

Biztosító neve Aegon Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Generali Biztosító Zrt. Genertel Biztosító Zrt. Groupama Biztosító

K&H Biztosító Zrt.
KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Magyar Biztosítók Szövetsége Porsche Biztosításközvetítő Kft Porsche Verschiherungs AG. Magyarországi Fióktelepe POSTA Biztosító
SIGNÁL Biztosító
UNION Zrt.
Uniqa Biztosító Zrt.
Waberer Biztosító

Címe

1091 Budapest IX Üllői u.1
1087 Budapest,Könyves Kálmán kr.48-52 1066 Budapest Teréz krt.42-44
1132 Budapest Váci u.36-38
1146 Budapest Erzsébet királyné u.1/c 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9

1108 Budapest Venyige u.3

1364 Budapest Pf.236 1139 Budapest Fáy utca 27.

1139 Budapest Fáy u.27

1022 Budapest Bég u.3-5
1123 Budapest Alkotás u.50 1137 Budapest Pozsonyi u.40 1137 Budapest Róbert krt.70-74 1211 Budapest Szállító u.4

Elérhetőség

www.aegon.hu www.allianz.hu www.generali.hu www.genertel.hu www.groupama.hu www.khdirektbiztositas.hu

www.kobe.hu

www.mabisz.hu www.porschebank.hu

www.porschebiztosito.hu

www.mpb.hu www.signal.hu www.union.hu www.uniqa.hu www.waberer.hu

|22|

11.4 További adatfeldolgozói tevékenységek

A Társaság kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez. Az adatkezelés elveit és szabályait az adatkezelő határozza meg. Eseti jelleggel Társaság más partner vonatkozásában is eljárhat adatfeldolgozóként.

Tevékenység

Külsős bérautó szolgáltatás

Mobilitás garancia

Név Eurent

Autókölcsönző Kft.

Magyar Autóklub

Székhely

1238 Budapest, Szentlőrinci u. 195853 hrsz

1043 Budapest, Berda József utca 15.

Elérhetőség

www.europcar.hu

www.autoklub.hu

Műszaki vizsgáztatás szolgáltatás

NFM Közlekedési Hatóság Műszaki Engedélyezési Osztály

1066 Budapest, Teréz krt. 62. III. 308.

1/477-1592

Tanulók tanulószerződéssel gyakorlatra

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, 4400

42/311 544

|23|

 

|23|

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

BEVEZETÉS ............................................................................................................................................................3 ADATKEZELŐ ADATAI ............................................................................................................................................3 AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....3 AZ ÖN JOGAI..........................................................................................................................................................4 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI .......................................................................................................................7 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA..................8

Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés ........................................................................................8

 1. Ajánlatkérés ..................................................................................................................................................8

 2. Profilalkotás ..................................................................................................................................................9

 3. Próbaútra jelentkezés .................................................................................................................................10

 4. Gépjármú értékesítés..................................................................................................................................11

 5. Bérautó kölcsönzés .....................................................................................................................................12

 6. Külsős bérautó szolgáltatás .........................................................................................................................13

 7. Promóciós autóhasználat ............................................................................................................................14

 8. Bizományosi értékesítés..............................................................................................................................15

 9. Okmányügyintézés ......................................................................................................................................16

 10. Gyári kedvezmény igénybevétele ...........................................................................................................17

  Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés..........................................................................................18

 1. Szerviz időpont egyeztetés..........................................................................................................................18

 2. Gumitárolás szolgáltatás .............................................................................................................................19

 3. Autómentési szolgáltatás ............................................................................................................................20

 4. Műszaki vizsga szolgáltatás .........................................................................................................................21

 5. Munkafelvétel és javítási megrendelés .......................................................................................................22

 6. Alkatrész értékesítés ...................................................................................................................................23

 7. Biztonsági berendezések és jogosultságok lekérése ...................................................................................24

 8. Gyári visszahívási akció ...............................................................................................................................25

 9. Kárrendezéssel kapcsolatos ügyintézés ......................................................................................................26

 10. Értesítési szolgáltatás ..............................................................................................................................27

Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés ........................................................................................28 |1|

B.

C.

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

7.

D.

E.

 1. Ügyfélelégedettség mérés ..........................................................................................................................28

 2. Hírlevél szolgáltatás ....................................................................................................................................29

 3. Rendezvényszervezés..................................................................................................................................30

 4. Közösségi oldalon való megjelenés .............................................................................................................31

 5. Fénykép megosztása ...................................................................................................................................32

 6. Szponzoráció ...............................................................................................................................................33

 7. Online megjelenés (weboldal látogatói adatai)...........................................................................................34

 8. Nyereményjáték szervezése........................................................................................................................35

 9. SMS kampány..............................................................................................................................................36

  Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés.......................................................................................37

 1. Ügyfélátvilágítás a pénzmosási törvény szerint...........................................................................................37

 2. Hitel- és lízingközvetítés ..............................................................................................................................39

 3. Biztosításközvetítés .....................................................................................................................................40

 4. Számlázás ....................................................................................................................................................41

 5. Könyvelés ....................................................................................................................................................42

  Operatív jellegű adatkezelés............................................................................................................................43

 1. Információkérés és kapcsolattartás ............................................................................................................43

 2. Partnerek és ügyfelek kapcsolattartói adatai ..............................................................................................44

 3. Kamerás megfigyelő rendszer .....................................................................................................................45

 4. Céges gépjármű követés (GPS)....................................................................................................................46

 5. VIP Ügyfélklub .............................................................................................................................................47

 6. Panaszkezelés..............................................................................................................................................48

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................................................49

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

|2|

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Székhely: Weblap: Kapcsolattartás: Telefon:

E-mail:
Adatvédelmi szakértő:

Platán Autóház Kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.. www.platanautohaz.hu
Éliás Ferenc adatvédelmi referens +36 42 501 700 [email protected] Molnár Judit / Dr. Dékány Dóra

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Platán Autóház Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, vásárlóit, érdeklődőit, illetve a szolgáltatás igénybe vevőit, hogy személyes adataikat milyen módon kezeli. Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval együttesen tesz eleget a Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

Kérjük, amennyiben bármely adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő munkatársaival bármely elérhetőségén.

 

3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos definícióját az Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: célhoz kötöttség elve, szükségesség-arányosság elve, jogszerűség és tisztességes eljárás elve, átláthatóság elve, adattakarékosság elve, arányosság elve, elszámoltathatóság elve.

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban és a Rendelet 5. cikkében. A munkavállalók adatainak kezelését megalapozó jogszabályok pontos megnevezése az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

|3|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében végrehajtott intézkedésit bővebben az Általános Adatvédelmi Szabályzatban találja.

Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év

A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és eseteges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.

4. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

    

Hozzájárulás Szerződés
teljesítése kötelezettség

Jogi Jogos érdek

    

tájékoztatást kérése   kijavítás kérése   korlátozás   törlés  tiltakozás

adathordozhatóság 

hozzájárulás
visszavonása
panasztételi jog  jogorvoslati jog 

 •   

 •   

 •   

   

   

                          

    

 •   

 •   

        

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.

|4|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

- A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
o Az adatkezelés jogellenesen történt.
o Jogszabály írja elő az adatok törlését.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

- Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

|5|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

- A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

- Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság o posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
o Telefon: +36 (1) 391-1400
o Fax: +36 (1) 391-1410
o E-mail: [email protected]
o URL http://naih.hu

- Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

- Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén
A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené

 

|6|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

– kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

- A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában
A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 8. cikke tartalmaz.

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai, megbízottjai – kizárólag munkakörül ellátásához szükséges mértékben – jogosultak.

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek tájékoztatására és – szükség esetén – hozzájárulásuk dokumentálására.

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek (önálló adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére.

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

Adatfeldolgozókról és az adattovábbítás címzettjeiről bővebb tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.

Kiemelt Partnerünk a Csősz Kft – 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. – mellyel „Közös adatkezelői megállapodás” alapján osztunk meg adatokat, különös tekintettel azon esetekre, amikor a két társaság közösen üzemeltet egy szolgáltatást. Részletesebb tájékoztatást a konkrét adatkezelési műveleteknél, illetve a hozzájárulási nyilatkozaton talál.

|7|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Ügyfeleinkkel, vásárlóinkkal, érdeklődőinkkel való kapcsolatunk során folyamatosan végzünk adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A konkrét adatkezelési tevékenységek leírása az alábbiakban található:

A. Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1. Ajánlatkérés

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

ADATOK EREDETE:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

KEZELT ADATOK KÖRE:


 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen termék vagy szolgáltatás vonatkozásában. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.
A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.

Az érdeklődők által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási szerződés megkötése. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

név
telefonszám, e-mail cím
ajánlat konkrét tárgya
Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat.
Nem történik.

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás
szerződés tárgyának meghatározása

|8|

2. Profilalkotás

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő annak érdekében, hogy a termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő ügyfelek számára a legmegfelelőbb ajánlatot adja, kezeli az Érintett személyes adatait. Adatkezelő kizárólag az Érintett által önként megadott adatokat kezeli. Érintett az adatszolgáltatás megtagadása esetén is jogosult a szolgáltatás igénybevételére, illetve a termék megvásárlására. Az adatkezelés nem minősül a Rendelet 22. cikke szerinti profilalkotásnak.

Adatkezelő képviselője (értékesítő) a megfelelő segítségnyújtás érdekében – kérdésekkel – feltérképezi Érintett személyi körülményeit. Érintett írásban adja meg hozzájárulását az adatkezeléshez. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatkezelés kizárólag hozzájárulása alapján, kérésére történik, amennyiben személyre szabott szolgáltatást kíván igénybe venni. Az adatok tárolása a CRM rendszerben történik.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődő ügyfelek. Az Érintett által önként megadott adatok.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás;
b) pont – szerződés előkészítése, amennyiben kifejezetten vásárlást megelőző felmérés történik.
név, cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
foglalkozás, munkáltató, háztartás profilalkotás
nagysága, születési idő
célcsoport besorolás
további, önként megadott adatok
Adatkezelő az önként szolgáltatott adatokat a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Érintett hozzájárulása esetén Adatkezelő az adatokat átadja a Csősz Kft-nek.

  

ADATOK EREDETE:

     

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az adatkezelés célja az ügyfél személyi körülményeinek feltérképezése annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatot adjon Adatkezelő, illetve a megfelelő termék vagy szolgáltatás kiválasztása során Adatkezelő képviselője (értékesítő) megfelelő információkkal rendelkezzen ahhoz, hogy segítséget nyújtson a választáshoz.

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

              

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

|9|

3. Próbaútra jelentkezés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

      

LEÍRÁS:

Érintettek a termék (gépjármű) megvásárlása előtt próbautat kérhetnek. A próbaúton való részvét feltétele egy felelősségvállaló nyilatkozat aláírása, melyen a jelentkező adatokat szolgáltat azonosítás és vagyonvédelmi érdek érvényesítése érdekében,valamint teljes felelősséget vállal az általa okozott károk tekintetében.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a próbaút megkezdése előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.
Adatkezelő jogosult a próbaút lehetőségét megtagadni, amennyiben Érintett a szükséges adatokat nem adja meg.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A próbaútra jelentkezők.
A jelentkezők által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a termék bemutatása értékesítés érdekében, valamint a próbaút során felmerülő eseményekkel kapcsolatban Adatkezelő vagyonvédelmi érdekének védelme.

  

ADATOK EREDETE:

   

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

     

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása (kapcsolattartói adatok tekintetében)
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, vagyonvédelmi érdek
kapcsolattartás
azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

   

telefonszám, e-mail cím
anyja neve
születési helye, ideje
A próbaút befejezését követően 60 napig. Az adattárolás időtartamának indoka, hogy a tesztvezetés során kiszabott esetleges szabálysértések, közigazgatási bírságok tekintetében Adatkezelő Érintettel szemben fel tudjon lépni.

         

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

|10|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

4. Gépjármú értékesítés

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő gépjárművek vásárlásával és értékesítésével foglalkozik. A tulajdonjog- átruházás érdekében adásvételi szerződést köt.
Amennyiben az Adatkezelő által adott árajánlatot Érintett elfogadja, úgy az adatkezelés jelen pont alapján folytatódik.

Szerződő felek egyeztetnek az adásvétel részleteiről. Adatkezelő – az Érintett által megadott adatokkal – előkészíti a szerződést a vonatkozó jogszabályok és a felek megállapodása alapján.
Adatkezelő Érintett adatait ügyviteli rendszerében rögzíti és tárolja.

Adatkezelő – amennyiben eladói pozícióban van – kiállítja az értékesítésről szóló számlát. Az adatkezelés a számlázás pont szerint folytatódik.
Amennyiben jogszabály kötelezővé teszi, Adatkezelő ügyfélátvilágítást végez.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

     

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Importőr felé Mobilitásgarancia, jótállás, hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok aktiválása érdekében.
Használt autó esetén az Eurotax rendszer, mint adatfeldolgozó részére, ármegállapítás céljából.

Gépjárművet vásárló vagy értékesítő természetes személyek, vagy jogi személyek természetes személy képviselői.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a tulajdonjog átruházása, a gépjármű-adásvétel lebonyolítása és számlázás.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés

 

név, cím
telefonszám, e-mail cím
születési hely és idő, anyja neve,
sz.ig. szám
gépjármű adatai
vételár és fizetési feltételek
egyéb szerződéses rendelkezések
tanúk adatai használtautó adásvételi
szerződés esetén (név, cím,
sz.ig.szám)
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
azonosítás

    

szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
kizárólag a szerződés összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

    

hitelesítésével

 

|11|

5. Bérautó kölcsönzés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő bérautó szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A jogviszony bérleti szerződés alapján jön létre. Adatkezelő a szolgáltatás előtt köteles ellenőrizni az ügyfél jogosultságát, és biztosítani vagyoni érdekeit. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Érintett adatai megadásával megrendeli a bérautó szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjárműbérleti szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. Adatkezelő a szerződés alapján számlát állít ki. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél
A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

   

bérlő

név, cím, jogi személy képviselője telefonszám, e-mail cím
név, születési hely és idő, anyja neve,

autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai
szolgáltatás kezdő és befejező időpontja

egyéb szerződéses rendelkezések tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

igényérvényesítés

szerződés tartalmi eleme

szerződés tartalmi eleme
kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

      

vezetésre jogosult

                  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a bérleti időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása indokán. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges.

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

|12|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

6. Külsős bérautó szolgáltatás

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő Partnereivel való együttműködési szerződés alapján a Partner bérautó szolgáltatását kiajánlja ügyfelei részére. A bérleti jogviszony a Partner és az ügyfél között jön létre. A Platán Autóház Kft e tekintetben kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez, az Érintettek személyes adatait Partner társaság kezeli.

Érintett adatai megadásával megrendeli a bérautó szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjárműbérleti szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. Adatkezelő a szerződés alapján számlát állít ki. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél
A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek
Partner társaság által kért adatok
A bérleti időszakkal összefüggő, Partner társasággal való elszámolásig, de maximum a bérleti időszak végétől számított 90 napig.

https://www.europcar.hu/terms-and-conditions/security-and-privacy-policy

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

   

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

     

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Partner, mint adatkezelési tevékenységet végző jogi személy felé továbbítjuk adatait. Az adattovábbítás alapja az Adatkezelő és a Partner társaság között létrejött együttműködési megállapodás.
Partner társaság: Europcar Kft.

  

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

 

|13|

7. Promóciós autóhasználat

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő bizonyos esetekben lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy Adatkezelő tulajdonát képező gépjárművet használják. A szolgáltatást igénybe vevők autó-használati szerződést és felelősségvállaló nyilatkozatot kötelesek aláírni. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani. Érintett adatai megadásával használja a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjármű-használati szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél.
A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont név, cím, jogi személy képviselője

telefonszám, e-mail cím
név, születési hely és idő, anyja neve,
autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai
szolgáltatás kezdő és befejező időpontja
egyéb szerződéses rendelkezések tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

- jogos érdek
azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

kapcsolattartás
azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

igényérvényesítés

szerződés tartalmi eleme

szerződés tartalmi eleme
kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

   

szolgáltatást igénybe vevő

      

vezetésre jogosult

                  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

A használati szerződés a felek jogai és kötelezettségeinek leírását tartalmazza. Tárolására a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig kerül sor.
A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a használati időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása miatt. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges.

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

|14|

8. Bizományosi értékesítés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő az ügyfél tulajdonát képező gépjárművet bizományosi jogviszony keretében birtokba veszi. A jogviszony bizományosi szerződés alapján jön létre.
Az Érintett bizományosi szerződést köt Adatkezelővel a tulajdonát képező gépjármű vonatkozásában. A bizományosi szerződés alapján Adatkezelő a gépjárművet birtokba veszi.

A bizományosi szerződést Adatkezelő tárolja. A szerződés tartalmazza Érintett kapcsolattartási adatait, melyen Adatkezelő a szerződés teljesítésével összefüggésben felveheti vele a kapcsolatot. Adatkezelő a megbízási szerződés alapján előkészíti az Érintett és leendő vevő közötti adásvételi szerződést. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a megbízási szerződésben megadott adatait ezen célból kezelheti.

Ügyfél megbízása alapján ügyfél meghatalmazhatja Adatkezelő képviselőjét a gépjármű adásvételi szerződés aláírásra. Ebben az esetben ügyfél (érintett) külön meghatalmazásban adja meg adatait. Adatkezelő saját munkavállalója adatait is kezeli ebben a dokumentumban.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

     

meghatalmazás: munkavállaló adatai

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Ügyfél, gépjármű tulajdonosa
Meghatalmazott munkavállaló (meghatalmazás esetén)
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás teljesítése.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés
f) pont – jogos érdek a saját munkavállaló adatai vonatkozásában, kizárólag meghatalmazás esetén
név, cím, jogi személy képviselője
telefonszám, e-mail cím
születési hely és idő, anyja neve,
sz.ig. szám
gépjármű adatai
vételár és fizetési feltételek
egyéb szerződéses rendelkezések
tanúk adatai használtautó adásvételi
szerződés esetén (név, cím,
sz.ig.szám)
név, cím, születési hely, idő, anyja
neve, sz.ig. szám
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
Értékbecslés esetén az Eurotax rendszer részére kerülnek adatok továbbításra.

 

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
azonosítás

    

szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
szerződés tartalmi eleme
kizárólag a szerződés összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

    

hitelesítésével

 

meghatalmazáshoz szükséges tartalmi követelmény

 

|15|

9. Okmányügyintézés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő okmányügyintézés szolgáltatást nyújt, melyet Partnerei segítségével teljesít. Az okmányügyintézés során a társaság Érintett utasítására – kvázi adatfeldolgozójaként – jár el.
Érintett igénybe kívánja venni az okmányügyintézés szolgáltatást. Az okmány típusától függően Adatkezelő rögzíti a szükséges adatokat. Érintett meghatalmazást ad Adatkezelőnek vagy Adatkezelő Partnerének az ügyintézésre. Adatkezelő és Partnere kizárólag Érintett utasítása alapján használják fel adatait.

A szükséges adatok körét – a hatósági eljárásra tekintettel – jogszabály is meghatározza. A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki az ügyfél felé.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az érintett utasítására elvégzett adatkezelési műveletek az okmányügyintézés érdekében.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése azzal, hogy az okmányügyintézés tekintetében a kezelt adatok körét jogszabály határozhatja meg.

 

név, cím
telefonszám
okmány
szükséges adatok
Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adatkezelő az adatokat Partnerének továbbítja, aki személyesen jár el az okmányügyintézés során. A Partnerek adatait jelen szabályzat melléklete tartalmazza. Az adatok továbbításra kerülnek az okmányt kiállító hatóság felé.

  

típusától

függően

azonosítás, kapcsolattartás
kapcsolattartás
szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

|16|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

10. Gyári kedvezmény igénybevétele

A kedvezményt igénybe vevő személyek.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a kedvezményre való jogosultság ellenőrzése. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

a konkrét kedvezményes ajánlatban foglalt adatok és iratok másolata (ld. Kedvezmény nyilatkozat).
Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Importőr illetve VW Gyár felé.
Importőr Adatkezelési Tájékoztatója, melyet elérhetővé teszünk az Ön részére.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő - Importőr által kínált - kedvezményes árat bizonyos vásárlói kör részére. A kedvezményt Importőr nyújtja, és a kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételeket is Importőr határozza meg. Adatkezelő ADATFELDOLGOZÓként jár el a kedvezménnyel kapcsolatos adatok tekintetében.

Érintett Kedvezmény nyilatkozat c. dokumentum kitöltésével és az abban foglalt adatok megadásával, okiratok csatolásával veheti igénybe a kedvezményt.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

|17|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

B. Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1. Szerviz időpont egyeztetés

Érintettek – személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a weblapon keresztül – időpontot kérhetnek Adatkezelő szerviz szolgáltatásainak igénybevételére. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti.
A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.

Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, mivel az időpont- egyeztetés a szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében szükséges

név
telefonszám, e-mail cím
szolgáltatáshoz szükséges
(pl.: autó adatai, hibajelenség,
igényelt szolgáltatás, stb.)
rendszám, alvázszám
Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja az adatokat.

A Platán Autóház Kft. és a Csősz Kft. közösen működteti call center szolgáltatását. Amennyiben az érintett a call centeren keresztül egyeztet időpontot, úgy a Csősz Kft., mint közös adatkezelő az adatokat megismerheti.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

ADATOK EREDETE:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

KEZELT ADATOK KÖRE: 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

adatok

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás
szerződés teljesítése

gyári visszahívási akció ellenőrzésének érdekében

|18|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

2. Gumitárolás szolgáltatás

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

 

LEÍRÁS:

ADATOK EREDETE:

Adatkezelő gumitárolás szolgáltatást nyújt ügyfelei részére.
Érdeklődő szolgáltatási szerződés alapján veszi igénybe A gumitárolás szolgáltatást. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek. A gumik tárolása zárt helyen történik. A gumikra egyedi azonosító, vagy a gépjármű rendszáma kerül felírásra az azonosítás érdekében.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

    

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

 

név, cím
telefonszám, e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
szerződés teljesítése

gumitárolás során a gumi azonosítsa
biztonsági ellenőrzés, hogy megfelelő gumi van-e a gépjárművön

  

abroncs állapota rendszám alvázszám

mérete,

gyártmánya,

    

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
Nem történik.
A szolgáltatás végzése, a gumik tárolása közös helységben történik, melyre tekintettel a tárolt gumik adatai is közösen kerülnek kezelésre a Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel.

 

|19|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

3. Autómentési szolgáltatás

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői. Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő autómentő szolgáltatást nyújt Partner vállalkozás segítségével. Partner vállalkozás adatfeldolgozói tevékenységet végez.
Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy autómentő szolgáltatást kíván igénybe venni. Amennyiben Érintett a Mobilitásgarancia központi számán tett bejelentést, úgy a Mobilitásgarancia ügyfélszolgálata lép kapcsolatba Adatkezelővel.

Adatkezelő felveszi a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat. Adatkezelő az adatokat átadja Partner vállalkozásnak.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

     

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont név, cím
telefonszám
gépkocsi típusa, színe, rendszáma, alvázszáma

pontos helyszín, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, érintettek száma
Mobilitás garancia jogosultság, utolsó szerviz időpontja

igényelt szolgáltatások leírása,
fizetési feltételek
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A konkrét autóval kapcsolatos szolgáltatás (pl.: javítás) befejezését követő számlázásig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig
Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja az autómentést nyújtó Partner szolgáltató felé, melynek alapja a Partnerrel kötött együttműködési megállapodás.
Mobilitás garancia esetén az Importőr felé is.

– jogos érdek (adattovábbítás Partner részére) azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

      

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése, számlázáshoz szükséges
szerződés teljesítése

   

|20|

4. Műszaki vizsga szolgáltatás

LEÍRÁS:

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

       

Hatóság műszaki vizsgáztatás szolgáltatást nyújt, melyet Adatkezelő kiajánl ügyfelei részére. A műszaki vizsgáztatással, mint közvetített szolgáltatással kapcsolatban adattovábbítás történik más Hatóság felé.
Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy műszaki vizsgáztatás szolgáltatást kíván igénybe venni.

Adatkezelő felveszi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A szükséges adatok körét – a hatósági eljárásra tekintettel – jogszabály is meghatározza.
Új autó vásárlása során az érintett ügyfél Adatkezelő munkavállalóját hatalmazza meg a Hatóság előtti eljárással a műszaki vizsga során.

Használt autó esetén a CRM rendszer által kiállított munkalap a Hatóság előtti eljárás alapja, melyben az érintett ügyfél Adatkezelőt hatalmazza meg.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki az ügyfél felé.
A hatósági ügyintézés során a társaság a hatóság ADATFELDOLGOZÓJAKÉNT jár el.

Jogi személy ügyfél esetén: Adatkezelő alvállalkozó útján végzi el a műszaki vizsgáztatás szolgáltatást. Ezen esetben Adatkezelő és alvállalkozó KÖZÖS ADATKEZELÉST végeznek. Alvállalkozó a Csősz Kft.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői Munkavállaló, mint meghatalmazott adatai magánszemély meghatalmazása alapján
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a műszaki vizsga lebonyolítása érdekében.

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

     

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogszabályi kötelezettség:
2015. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdés és 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (munkavállaló, mint meghatalmazott adatainak kezelése tekintetében)

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

név, cím
telefonszám
rendszám, alvázszám szolgáltatás megjelölése, feltételek
név, cím

fizetési

azonosítás, kapcsolattartás
kapcsolattartás
szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

meghatalmazáshoz szükséges tartalmi

            

meghatalmazás: munkavállaló adatai

követelmény
Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási

adatok tekintetében minimum 8 évig.
Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja a műszaki vizsgáztatást végző Hatóság felé (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).
A Csősz Kft, mint alvállalkozó vesz részt a műszaki vizsga szervezésében. A megbízási szerződésre tekintettel jogi személy ügyfelek esetén felek közös adatkezelőnek minősülnek.

   

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

  

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

 

|21|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

5. Munkafelvétel és javítási megrendelés

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében és a szerződés teljesítése.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő szervízszolgáltatást nyújt ügyfelei részére.
Érdeklődő szolgáltatási szerződés (munkalap, Vállalási Szabályzat) alapján veszi igénybe a szerviz szolgáltatást. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek. A munkalapok papír alapon kerülnek tárolásra.
Szerviz autós javítás esetén Adatkezelő kezeli a gépjármű tartózkodási helyét a helyszíni javítás elvégzése érdekében.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

     

szerviz autós javítás esetén

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Garanciális javítás és egyéb Importőri ügyintézést igénylő esetben (pl.: szerviz-könyv rendelés) az Importőr részére továbbítja az adatokat Adatkezelő.
Audatex részére továbbításra kerülnek az autó, valamint a tulajdonos adatai a pontos javítási kalkuláció elkészítése érdekében.

Műszaki segítség igénylése esetén Adatkezelő alvázszámot továbbít Importőr felé.

 

név, cím
telefonszám
rendszám
alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, km óra állása

autó állapota, tartozékok, üzemanyagszint
igényelt szolgáltatások leírása gépjármű tartózkodási helye

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
azonosítás
szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése mobil szerviz szolgáltatás helyszíni javításához szükséges adat

         

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

|22|

6. Alkatrész értékesítés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő alkatrészt értékesít ügyfelei részére.
Érdeklődő a gépjárműve alvázszámának megadásával azonosítja a gépjárműve típusát. Adatkezelő munkatársa az alvázszám alapján értékesíti számára a gépjárművéhez megfelelő alkatrészt.
Amennyiben a vásárolni kívánt alkatrész nem áll rendelkezésre, úgy Érintett megrendelést ad le. Adatkezelő rögzíti Érintett telefonszámát és/vagy e-mail címét (az Érintett kérése alapján) azon célból, hogy értesítse az alkatrész megérkezéséről.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél gépjárművéhez megfelelő alkatrész megtalálása és beszerzése.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

név, cím számlázás
alvázszám szerződés teljesítése
telefonszám, e-mail cím (rendelés kapcsolattartás
esetén)
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
Importőr által biztosított rendszeren keresztül azonosítható a megfelelő alkatrész (PORSCHE ETKA).

      

|23|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

7. Biztonsági berendezések és jogosultságok lekérése

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő az általa képviselt márkák tekintetében biztosítja gépjármű indító kulcs utánrendelését, az indításgátló tartozék illesztését és komponens védelem feloldását, valamint a rádió kód gyári lekérését.
Érintett a következő szolgáltatások valamelyikét kívánja igénybe venni:

 1. gyári kulcs utánrendelés,

 2. indításgátló tartozék illesztése és komponens védelem feloldása,

 3. gyári rádiókód lekérése.

Fenti szolgáltatásokat kizárólag a jármű tulajdonosa, üzembentartója, illetve meghatalmazottjuk veheti igénybe a vagyoni viszonyok biztosítása érdekében.
Érintett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik azon tényről, hogy a szolgáltatás igénybevételére jogosultsággal rendelkezik. Érintett gépjárműve forgalmijának és személyi igazolványának bemutatásával igazolja jogosultságát.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

    

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél gépjárművéhez megfelelő kulcs, tartozék, kód megrendelése és gyári lekérése, illetve a jogosultság – tulajdonosi jogok – ellenőrzése. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

 

név, cím
alvázszám
rendszám
telefonszám, e-mail cím

számlázás
szerződés teljesítése
azonosítás
kapcsolattartás (Érintett tájékoztatása a teljesítésről)
jogosultság igazolása

     

személyi

forgalmi engedély és
igazolvány bemutatása
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
Importőr által biztosított rendszeren keresztül az Importőr részére a szolgáltatás igénybevételének érdekében.

 

|24|

8. Gyári visszahívási akció

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő a Porsche Hungária Kft és a Volkswagen AG által kiírt visszahívási akciókat saját ügyfelei felé teljesíti. Adatkezelő kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.
Az Importőr a gépjárművek gyári hibája esetén gyári visszahívási akciót hirdet. A márkakereskedések a gépkocsi azonosító adatai alapján ellenőrzik, hogy szerepel-e rendszerükben. Az akcióban érintett gépkocsik tulajdonosait Adatkezelő tájékoztatja a visszahívási akcióról.

Amennyiben Adatkezelő nem rendelkezik kapcsolattartási adatokkal, úgy Adatkezelő szükség esetén igénybe veszi az állami nyilvántartás adatait.
A visszahívási akcióval kapcsolatos adatok az ügyviteli szoftverben rögzítésre kerülnek.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Azon ügyfelek, akinek gépjárműve a gyári visszahívási akcióban érintett (természetes személyek, vállalkozások képviselői).
Saját nyilvántartási rendszer.
Az adatkezelés célja a visszahívási akció teljesítése.

Rendelet 6 cikk (1) bekezdés d) pont - létfontosságú érdek; Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek;
- a konkrét visszahívás technikai okától függően

 

név, rendszám
cím, telefonszám, e-mail cím
alvázszám, motorszám, forgalomba
helyezés időpontja, típuskód, típus
megnevezése
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A gyári visszahívási akció teljesítéséig.
A sikeres visszahívás tényéről – a visszahívás kiírásától függően – Adatkezelő tájékoztatja az Importőrt.

azonosítás
kapcsolattartás
a gyári visszahívási akcióról való tájékoztatáshoz szükséges adatok

    

|25|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

9. Kárrendezéssel kapcsolatos ügyintézés

Azon ügyfelek, akik kérik a biztosítási ügyintézés szolgáltatást
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél részére kárrendezési szolgáltatás nyújtása, a biztosítóval való kapcsolattartás.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő vállalja az ügyfelek biztosítási jogviszonya alapján a biztosítóval való kapcsolattartást és ügyintézést. Adatkezelő kizárólag a Partner biztosító rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.

Adatkezelő felveszi a Partner biztosító által kért biztosítási ügyintézéshez szükséges adatokat. Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja a Partner felé.
Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek.
A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

név, cím, rendszám
Partner biztosító neve, kárszám
Partner biztosító által a
kárrendezéshez szükséges adatok
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig: a kárrendezés – biztosítói térítéssel való – befejezéséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner biztosító felé a Partner biztosító által meghatározott módon (elektronikus, Partner ügyviteli rendszerén keresztül).

azonosítás
azonosítás
kárrendezési szolgáltatás nyújtása

    

|26|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

10. Értesítési szolgáltatás

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő különböző, gépjárművel kapcsolatos határidők lejárta előtt értesítést küld ügyfelei részére.
Érintett gépjárművének adatait Adatkezelő – más szolgáltatással kapcsolatosan – tárolja. Adatkezelő az adatbázis alapján tájékoztatja Érintettet a gépjárművel kapcsolatos valamely határidő közeledtéről (pl.: műszaki vizsga lejárta, garancia idő lejárta, stb...) az Érintettet által megadott elérhetőségeken (telefon, SMS, e-mail).

Az ügyfélnek jogos érdeke, hogy gépjárműve folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel, megfelelő műszaki állapotban legyen, és ezen keresztül Adatkezelőnek is jogos érdeke, hogy ennek biztosításával az ügyfelek elégedettségét, valamint saját szolgáltatásainak színvonalát növelje, továbbá elősegítse a gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartását és ezáltal növelje a szervizelési szolgáltatások hatékonyságát is.

Érintett – az értesítést követően – dönthet a szolgáltatás igénybevételéről, illetőleg arról, hol kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

     

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői
Az Érintett által korábbi szolgáltatások igénybevétele során önként megadott adatok. Az adatkezelés célja az ügyfél tájékoztatása, valamely, gépjárművével kapcsolatos határidő közeledtéről.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

 

név, cím
telefonszám, e-mail cím
műszaki vizsga lejártának dátuma
legutolsó szerviz (olajcsere)
időpontja
garanciaidő lejártának időpontja
rendszám
alvázszám
A szolgáltatásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig.

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
szolgáltatás teljesítése
szolgáltatás teljesítése

     

szolgáltatás teljesítése azonosítás
azonosítás

    

|27|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

C. Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1. Ügyfélelégedettség mérés

Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket vásároltak, és értékelést adtak.
Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként megadott adatok. Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke

 

LEÍRÁS:

ADATOK EREDETE:

Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.
Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is végezhet ügyfélelégedettség mérést.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás, értékelés) ügyviteli rendszerben tárolja.

ÉRINTETTEK KÖRE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

 

név
telefonszám, e-mail cím
munkaszám, eljáró munkatárs neve,
dátum, megfogalmazott értékelés
Az értékelés megadásától számított 1 (egy) év.

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás minőségbiztosítási ok

    

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
https://caradvisor.hu/privacy

A saját ügyfélelégedettség mérést a Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel valósítja meg Adatkezelő.

 

|28|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

2. Hírlevél szolgáltatás

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a tájékoztatás nyújtása.
Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Adatkezelő a hírlevelet egyfelől saját rendszeréből, másfelől adatfeldolgozóin keresztül küldi ki.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

Azon ügyfelek és érdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen adatkezeléshez hozzájárulásukat adták. Az érdeklődők által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

név azonosítás, kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A szolgáltatást a Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel valósítja meg Adatkezelő.

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

      

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

     

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
Adatkezelő önállóan is folytat hírlevél küldési tevékenységet.

  

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

 

|29|

3. Rendezvényszervezés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő promóciós rendezvények szervezése során lehetővé teszi, hogy az Érintettek egy csoportja vegye igénybe szolgáltatásait.
Érintett részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, rendezvényen. A részvétel önkéntes. Adatkezelő a rendezvény szervezésével, azon való részvétel biztosításával a meghívottak számára szolgáltatást nyújt.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

Azon ügyfelek, akik részt kívánnak venni Adatkezelő által szervezett eseményen.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a szervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, rendezvényre való előkészületek megtétele.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

név
e-mail cím, telefonszám
létszám, eseménnyel
adatok
Adatkezelő a cél megszűnéséig, illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.
-
A szolgáltatást a Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel valósítja meg Adatkezelő.

    

kapcsolatos

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás
szerződés tartalmi eleme

 

|30|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

4. Közösségi oldalon való megjelenés

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő jelen van a Facebook, illetve Instagram közösségi oldalakon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.

Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát. Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

   

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek.
Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)

Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

 

publikus név
publikus e-mail cím
publikus fotó
üzenet tartalma
Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig.
A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.
A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak weboldalain ismerheti meg az Érintett.

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás

     

|31|

5. Fénykép megosztása

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő eseti jelleggel megosztja weboldalán vagy közösségi oldalain azon ügyfelei fényképét, akik ehhez hozzájárulásukat adták.
Adatkezelő a gépjármű átadás során, Érintett kérésére fényképet készít Érintettről és a gépjárműről. Érintettetek hozzájárulásával Adatkezelő a fényképeket közzéteszi weblapján vagy közösségi oldalán. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonására a konkrét adat megjelölésével kerülhet sor.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Azon személyek, akik hozzájárultak fénykép készítéséhez és annak megosztásához Adatkezelő által készített fénykép.
Adatkezelő image építése elégedett ügyfeleinek bemutatása által.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

képmás élményről származó emlék
név, lakcím hozzájárulás dokumentálása érdekében

azonosítás
A hozzájárulás visszavonásáig, az Érintett részére történő megküldésig, illetve a

weblapon vagy a közösségi oldalon történő közzétételig.
A hozzájáruló nyilatkozat tárolása a hozzájárulás visszavonásáig történik.
A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.
A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak weboldalain ismerheti meg az Érintett.

    

|32|

6. Szponzoráció

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

       

LEÍRÁS:

KEZELT ADATOK KÖRE:

Adatkezelő Érintettek művészi, sportolói eredményeire tekintettel, marketing céllal, támogatási szerződés alapján ideiglenes gépjármű használatot biztosít Érintettek részére. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Érintett adatai megadásával használja szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szponzorációs szerződés és a nyilatkozat kitöltése és aláírása. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.
Érintett a szponzorációs szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét, illetve az ezzel kapcsolatban esetlegesen készült fényképeket weboldalán, közösségi oldalán, illetve egyéb offline információs és marketing felületein közzé tegye.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A támogatási szerződés alapján gépjármű-használati szponzorációval támogatott természetes személy.
A támogatott személy által önként megadott adatok.
A szponzorációval támogatott személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, vezetési jogosultságának ellenőrzése, és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

név, cím, jogi személy képviselője telefonszám, e-mail cím
név, születési hely és idő, anyja neve,

autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai
szolgáltatás kezdő és befejező időpontja

egyéb szerződéses rendelkezések tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

- jogos érdek (adattárolás jogalapja)

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás kapcsolattartás
azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

igényérvényesítés

szerződés tartalmi eleme

szerződés tartalmi eleme
kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

      

szponzorált személy

      

vezetésre jogosult

                   

AZ ADATTÁROLÁS

IDŐTARTAMA:

A szponzorációs szerződés a felek jogai és kötelezettségeinek leírását tartalmazza. Tárolására a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig kerül sor.
A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a használati időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása miatt szükséges. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges.

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

|33|

7. Online megjelenés (weboldal látogatói adatai)

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

     

LEÍRÁS:

ADATOK EREDETE:

Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.
A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet!

Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek kikapcsolhatóak.

 

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő weblapját meglátogató személy.
Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.
Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

  

ALKALMAZOTT COOKIEK:

feltétlenül szükséges cookiek funkcionális cookiek

célzott cookiek

harmadik fél által biztosított cookiek Facebook pixel

Facebook remarketing

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot, kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)

felhasználói élmény növelése
(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)
látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)
marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook kedvelés)

a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot nem rögzít
a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

        

EGYÉB WEBANALITIKAI ESZKÖZÖK:

  

Google Adwords remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

www.platanautohaz.hu/cookie-tajekoztato www.facebook.hu www.support.google.com

   

|34|

8. Nyereményjáték szervezése

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek - meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.
Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja az adatokat. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

A nyereményjátékon részt venni kívánó személy
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők tájékoztatása az eredményről.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig.
-

    

|35|

ÉRINTETTEK KÖRE:

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

9. SMS kampány

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő SMS formájában marketing információkat közöl Érintettekkel.
Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja, marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerbentárolja.

  

Azon érdeklődők, ügyfelek, akik adataik ilyen jellegű kezeléséhez hozzájárultak
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, SMS küldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

név azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig.

Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

      

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

     

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a marketing információk kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
Adatkezelő önállóan is végez SMS kampány tevékenységet.

  

KÖZÖS ADATKEZELÉS:

 

|36|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

D. Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1. Ügyfélátvilágítás a pénzmosási törvény szerint

     

LEÍRÁS:

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése.
Adatkezelő tájékoztatja Érintettet az azonosítási és ellenőrzési kötelezettségről, illetve Érintett jogairól. Érintett az ügyfél-átvilágításra vonatkozó nyilatkozat kitöltésével megadja adatait. Érintett köteles a felsorolt dokumentumok bemutatására. Adatkezelő ellenőrzi az okmányok érvényességét, illetve meghatalmazás esetén a meghatalmazás érvényességét, a képviselő képviseleti jogosultságát.

Adatkezelő a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján másolatot készít a bemutatott dokumentumokról.

 

Ügyfél, ügyfél meghatalmazottja, rendelkezésre jogosult személy, kézbesítési megbízott, jogi személy képviselője, akik a Pmt. szerinti ellenőrzési kötelezettség alá esnek.

Az adatkezelés célja a Pmt. által előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése az Érintett azonosítása során.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség;
2017. évi LIII. törvény

     

ADATOK EREDETE:

Az Érintett által bemutatandó okiratok tartalma alapján: természetes
személy esetén: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímkártya, külföldi állampolgár úti okmánya, személyazonosító igazolványa, tartózkodási jogot igazoló okmánya;
jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi okirat, miszerint a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, bejegyzési kérelmet benyújtotta, egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, belföldi jogi személy létrejöttét igazoló hatósági nyilvántartásba vétel, külföldi jogi személy külföldi nyilvántartásba vételét igazoló okirat, jogi személy létesítő okirata.

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

természetes személy

családi és utónév
születési családi és utónév
állampolgárság
születési hely és idő
anyja neve
lakcím, tartózkodási hely
azonosító okmány típusa és száma
okmányok másolata
név, rövidített név
székhely, külföldi esetén magyarországi fióktelephely
főtevékenység
képviseletre jogosultak neve, beosztása
kézbesítési megbízott
cégjegyzékszám
alapító határozat száma
adószám
Adatkezelő az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve teljesítéstől számított 8 évig; a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv az adatokat, okiratokat 10 évig köteles őrizni.
A 2017. évi LIII. törvény alapján Adatkezelő köteles bejelentést tenni a hatóság felé, amennyiben pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására vonatkozó adat merül fel.

ügyfél ellenőrzése a jogszabály alapján

              

jogi személy

                 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

|37|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

  

A 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján – fent megjelölt esetben – Adatkezelő köteles tájékoztatni a hatóság az üggyel összefüggő adatokról – beleértve az üzleti titoknak minősülő adatokat is.

 

|38|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

2. Hitel- és lízingközvetítés

Azon ügyfelek, aki hitel- és lízingközvetítői szolgáltatást vesznek igénybe.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél részére hitel-, vagy lízingközvetítői szolgáltatás nyújtása, a bankkal való kapcsolattartás.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség az adattárolás vonatkozásában Partner bank által a hitel-, vagy hitel, vagy lízingközvetítési szolgáltatás nyújtása lízingszerződéshez szükséges adatok
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig: a 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 69. § (5) bekezdés alapján 3 évig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.
Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner bank felé a bankkal kötött megbízási szerződés alapján.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő hitel- és lízingközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Adatkezelő kizárólag a Partner bank rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez. Adatkezelő hitelnyújtást nem végez.
Érintett hitelt kíván felvenni, vagy lízing konstrukciót kíván igénybe venni. Érintett megadja a szükséges adatokat. Adatkezelő elektronikus nyilvántartási rendszer segítségével több Partner bank ajánlatát közli Érintettel. Érintett a kiválasztott Partner bankkal köt hitelszerződést. Adatkezelő nem rögzít adatokat a kérelemmel kapcsolatban. A létrejött hitelszerződés egy példányát Adatkezelő tárolja.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

   

|39|

3. Biztosításközvetítés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ÉRINTETTEK KÖRE:

Adatkezelő biztosításközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Adatkezelő kizárólag a Partner biztosító rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez. Adatkezelő biztosításnyújtási szolgáltatást nem végez.

Esetenként a társaság a megfelelő ajánlat kidolgozása érdekében biztosítási alkusz Partner szolgáltatásait veszi igénybe.
Érintett biztosítást kíván kötni. Érintett megadja a szükséges adatokat. Adatkezelő elektronikus nyilvántartási rendszer segítségével több Partner biztosító ajánlatát közli Érintettel. Érintett a kiválasztott Partner biztosítóval köt biztosítási szerződést. Adatkezelő nem rögzít adatokat a kérelemmel kapcsolatban.

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Azon ügyfelek, aki biztosítás közvetítői szolgáltatást vesznek igénybe.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél részére biztosítás közvetítői szolgáltatás nyújtása, a biztosítóval való kapcsolattartás.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Partner biztosító által a biztosítási biztosítás közvetítési szolgáltatás nyújtása szerződéshez szükséges adatok
A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig; a számlázási adatok (számlamelléklet) tekintetében minimum 8 évig.
Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner biztosító felé a biztosítóval kötött megbízási szerződés alapján.
Biztosítási alkusz Partner (Paragon Alkusz) részére megbízási szerződés alapján.

   

|40|

4. Számlázás

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

ADATOK EREDETE:

Adatkezelő az Érdeklődő által termék vásárlását vagy szolgáltatás igénybevételét követően a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki.
A számlákat Adatkezelő elektronikus ügyviteli rendszerében állítja ki és a számlamásolatot tárolja. A számla papír alapú, pecséttel hitelesített példányát Adatkezelő az ügyfél részére átadja.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki.
Az Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja számviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogi kötelezettség teljesítése.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. §
számlázási név számviteli törvénynek megfelelő bizonylatadási számlázási cím kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükség esetén adószám
Adatkezelő a számlákat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év.
Adatkezelő továbbítja az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

   

|41|

5. Könyvelés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő a számlázott szolgáltatások, bevétel és kiadások nyilvántartására könyvelést vezet.
Adatkezelő a kiállított számlákat, kiadásokat és bevételeket könyvelési nyilvántartásban vezeti. A könyvelést Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállaló végzi.

A számlázást végző ügyviteli rendszer a számlákat továbbítja a könyvelési rendszer részére. A könyvelés tárolása elektronikus.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki, illetve azon természetes személyek (pl.: egyéni vállalkozó) akiktől számlát befogad.
A számlázási rendszerből automatikusan a könyvvitel felé továbbított adatok.
Az adatkezelés célja a könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogi kötelezettség teljesítése.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. §
számlázási név számlák feldolgozása során felhasznált adatok számlázási cím

szükség esetén adószám
Adatkezelő a könyvelési dokumentumokat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év.
Adatkezelő a hatóság felhívására továbbít adatokat jogszabályi kötelezettség szerint. Könyvvizsgáló részére.

   

|42|

ÉRINTETTEK KÖRE:

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

E. Operatív jellegű adatkezelés

1. Információkérés és kapcsolattartás

Információt kérő természetes személyek
Az érdeklődők által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozik

     

LEÍRÁS:

Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.
Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége útján nyújtja.

    

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

   

AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

név
cím
telefonszám, e-mail cím üzenet, információkérés tárgya

Nem történik.

konkrét

azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás kapcsolattartás
szerződés teljesítése

               

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont egyeztetés).

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

|43|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

2. Partnerek és ügyfelek kapcsolattartói adatai

Partner/ügyfél által megadott kapcsolattartók.
Partner/ügyfél által megadott adatok.
Az adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való hatékony együttműködés biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való üzleti kapcsolata során kezeli a partner kapcsolattartói adatait. Az adatok jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok kezelésére is.
Adatkezelő a Partner által megadott kapcsolattartói adatokat papír alapon vagy ügyviteli rendszerében tárolja. Adatkezelő felhívja partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott kapcsolattartót az adatkezelés tényéről.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

név
partner cég neve
telefonszám, e-mail cím (kapcsolat
formájától függően)
A szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén az együttműködés befejezéséig, illetve a szerződés teljesítéséig.
-

kapcsolattartás azonosítás kapcsolattartás

    

|44|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

3. Kamerás megfigyelő rendszer

A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, érdeklődők). Kamerarendszer által felvett adatok.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén a személy-, adat- és vagyonvédelem biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

képmás személy-, adat- és vagyonvédelem
Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig tárolja.
Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást nyújtó társaság. Kameraszabályzat
Adatkezelő a Csősz Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel közös telephelyen folytat tevékenységet, ennek okán közös kamerarendszert üzemeltnek a vagyonvédelmi érdekek érvényesítésére.

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a Csősz Kft- vel, mint Közös Adatkezelővel, a márkakereskedés területén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.
Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. A Kameraszabályzat háttérszabályzata az Adatvédelmi Szabályzat.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

KÖZÖS ADATKEZELŐ:

   

|45|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

4. Céges gépjármű követés (GPS)

Munkavállalók
Cég tulajdonát képező gépjárművet használó ügyfelek (pl.: bérlet)
Nyomkövető rendszer (GPS) által közvetített adatok.
Az adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme, jogsértések észlelése, adatkezelő üzleti érdekeinek védelme.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

rendszám azonosítás
GPS adatok vagyonvédelem, útnyilvántartás
Útnyilvántartás esetén a kötelező adatszolgáltatást követően 30 napig.
Vagyonvédelmi cél esetén a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos jogok és követelések elévüléséig.
GPS rendszert működtető szolgáltató

 

LEÍRÁS:

Adatkezelő rendelkezik saját tulajdonú gépjárművekkel, melyekbe vagyonvédelmi szempontból, egyes nagy értékű gépjárművek esetében gépjármű nyomkövetőt (GPS) működtet.
Adatkezelő tájékoztatja a gépjárművet használó személyt a nyomkövető berendezés működéséről a gépjármű használatának megkezdését megelőzően.

A szerviz autókat kizárólag Adatkezelő munkavállalói használják, kizárólag munkaidőben, kizárólag munkájukkal összefüggésben.

ÉRINTETTEK KÖRE:

 

ADATOK EREDETE:

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 

ADATTOVÁBBÍTÁS:

    

|46|

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

5. VIP Ügyfélklub

      

LEÍRÁS:

Adatkezelő VIP Ügyfélklubot hozott létre kiemelt ügyfelei számára. Az Ügyfélklubba bármely tag kérheti felvételét, mely tagság Adatkezelő elfogadásával válik hatályosság. Adatkezelő a VIP Ügyfélklub tagjainak speciális szolgáltatásokat nyújt: pl. tag adatainak és okiratmásolatainak tárolása kifejezetten tag kérelmére, a jövőbeni szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése céljából.

A tagsági jogviszony bármikor, indokolás nélkül megszüntethető akár tag, akár Adatkezelő részéről. A tagsági jogviszony megszűnése esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az ebből a célból kezelt adatokat.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

VIP Ügyfélklubba jelentkező és felvételt nyert tagok
Érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja az ügyfél számára kényelmi szolgáltatások nyújtása ügyféllel való megállapodás alapján
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

A tagsági jogviszony megszűnését követően legfeljebb 15 napig. -

  

ADATOK EREDETE:

  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

     

KEZELT ADATOK KÖRE:

név, cím
telefonszám, e-mail cím
rendszám, autó típusa
azok okmányok másolata és adattartalma, melyek tárolását tag kéri Adatkezelőtől (az okmányok részletes felsorolása a "Belépési nyilatkozat" elnevezésű nyomtatványon)

  

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

 

|47|

6. Panaszkezelés

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

      

LEÍRÁS:

ADATOK EREDETE:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.
Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.

  

ÉRINTETTEK KÖRE:

Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.
A panaszos által önként megadott adatok.
Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLV. törvény 17/A. §
panaszos neve, lakcíme

csatolt dokumentumok
Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról

    

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

   

AZ ADATKEZELÉS

JOGALAPJA:

   

KEZELT ADATOK KÖRE:

azonosítás
fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása

       

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
panasz részletes leírása

           

jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén)

  

jegyzőkönyv felvételének helye és
ideje
panasz egyedi azonosító száma
Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 3 év a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján.

Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLV. törvény)
Panaszkezelési Szabályzat

   

azonosítás

   

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:

  

ADATTOVÁBBÍTÁS:

  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

|48|

Nyíregyháza, 2022. május 20.

PLATÁN AUTÓHÁZ KFT.

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Platán Autóház Kft. a jelen tájékoztatóban foglalt eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és szerződéses partnerei részére. Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen.

Csősz Ferenc ügyvezető

Verziószám: 2.0.

 

|49|

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Platán Nyíregyháza a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Platán Nyíregyháza, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Platán Nyíregyháza adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.platanautohaz.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a „Platán Autóház” Kft. a Seat, Skoda márkájú gépkocsik márkakereskedője és az Audi, Seat, Skoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkaszervize, a DasWeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:

cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.

e-mail cím: [email protected]

Adatkezelő kapcsolattartója: Csősz Ferenc (email cím: [email protected], telefon: 42/501-700)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  [email protected], telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

29.05.2018
Platán Nyíregyháza

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében csak akkor kezelhetők, ha Ön azokat velünk önként közli – pl. információkéréshez, pályázati kiíráshoz vagy hírlevél küldéséhez szükséges regisztráció kapcsán -, és hozzájárul azok kezeléséhez. Ha Önt valamely általunk kínált szolgáltatás igénybevétele során a személyes adatai megadására kérjük, akkor kizárt az Ön személyes adatainak a hozzáférési naplózásból származó adatokkal való összevezetése az – egyébként is névtelen – IP-címen keresztül, személyes felhasználói profil létrehozása céljából.

Mivel adatainak az említett célokra történő felhasználásához adott hozzájárulása kiterjedhet azok továbbítására az Ön által kiválasztott Volkswagen partnerek (márkakereskedők és márkaszervizek), pénzügyi szolgáltatók (Porsche Bank Zrt., Porsche Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe) ill. közvélemény-kutató cégek felé piaci felmérések és ügyfélelégedettség-elemzések céljából, az Ön kérdéses adatai ezen intézményeknek továbbíthatók. Ezen kívül nem kerül sor harmadik személy - pl. címkatalógus kiadója vagy direkt marketinggel foglalkozó cég - részére történő továbbításra.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

Ezen a honlapon a felhasználást elemző szoftvert alkalmazunk. Ezeknek az adatoknak a kiértékelésével értékes felismerések nyerhetők a felhasználók szükségleteiről. Ezek a felismerések hozzájárulnak a kínálat minőségének további javításához. Minden lehívásnál a következő adatok tárolására kerül sor:

 • a lekérő számítógép IP-címének anonimizált formája,
 • a lehívás ill. lekérés napja és órája,
 • a lehívott oldal és fájl neve,
 • hivatkozás arra az oldalra, ahonnan a kérdéses oldalt behívták,
 • a felhasználó által használt böngészőprogram a program verziószámával együtt
 • a felhasználó által használt operációs rendszer.

Ezek az információk statisztikai célból kiértékelésre kerülnek. Itt kizárólag olyan információkról van szó, melyekből nem lehet következtetni az Ön személyére. Ön egyedi felhasználóként anonim marad.

Az adatok gyűjtéséhez ún. sütik (cookie) is alkalmazásra kerülnek. A sütik olyan szöveges fájlok, melyek a honlap látogatójának számítógépén tárolódnak és így anonim alapon lehetővé teszik a látogató ismételt felismerését.

Erre a honlapra Piwik.org. (http://de.piwik.org/) sütiket telepítünk azért, hogy a honlap-hozzáféréseket pontosabban lehessen naplózni. Ezen kívül twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) sütiket is alkalmazunk a reklámok optimális kezelésére. Az itt nyert adatok tárolása kizárólag anonim módon történik.

Süti-beállítások

Önnek bármikor lehetősége van deaktiválni a sütiket ezen a honlapon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik deaktiválásával a honlap használhatósága korlátozottá válik.

Lehetősége van a "cookie-k" használatának beállítására, és ha szükséges, megakadályozhatja telepítésüket a böngésző konfigurálásával az alábbiak szerint:

 • Internet Explorer, itt találja (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Az Internet Explorerben válassza az Eszközök  gomb > Biztonság > Böngészési előzmények törlése lehetőséget. Jelölje be a Cookie-k és webhelyadatok jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.
 • Firefox, itt találja (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn) Menü - Beállítások - Adatvédelem - válassza a "A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez" menüpontot - válassza kí a kívánt beállítást - megerősítés
 • Google Chrome, itt találja (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) Menü - Beállítások - Speciális beállítások megjelenítése - Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget - A „Cookie-k” résznél engedélyezze vagy tiltsa le a kívánt részt – megerősítés
 • Safari, itt találja (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=hu_HU) Safari - Beállítások - Adatvédelem - a „Sütik és webhelyadatok” lehetőségnél végezze el a kíván beállításokat - megerősítés

A közösségi modulok beépítése

Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.